Topmenu

Dossier en privacy


Om je goed te kunnen begeleiden hebben we allerlei informatie nodig.
Natuurlijk je naam en leeftijd, maar ook welke ondersteuning je krijgt.
Alle informatie bewaren we in het elektronisch cliëntendossier.
We gaan zorgvuldig om met al  je persoonlijke gegevens en werken volgens de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
We stellen hoge eisen aan beveiliging van informatie en bewaken van privacy.
Er is een functionaris gegevensbescherming.
Je kunt contact met haar opnemen via fg@onstweedethuis.nl.

Wat bewaren we?

  • Gegevens zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer
  • Cliëntplan
  • Rapportage: bijzondere dingen die een cliënt meemaakt, opgeschreven door begeleiders
  • Financiële gegevens: met een aantal cliënten maken we elk jaar afspraken waar zij geld aan uit willen geven.
    We houden bij wat een cliënt uitgegeven heeft.
    Zo kan iemand zien waar zijn geld aan besteed is.
  • Medische, psychische en therapeutische gegevens
  • Video-opnames: soms wordt er een video-opname gemaakt om elkaar beter te kunnen begrijpen.

Doorgeven van gegevens aan anderen

Volgens de wet mag Ons Tweede Thuis gegevens van een cliënt aan anderen doorgeven zonder dit te overleggen met de cliënt.
Dit mag alleen als het noodzakelijk is voor de behandeling of verzorging.
Bijvoorbeeld aan een arts of een voorziening van Ons Tweede Thuis.
In alle andere gevallen moet Ons Tweede Thuis het eerst met de cliënt overleggen.

Inzien gegevens

Je mag zelf zien welke gegevens in het dossier bewaard worden.
Dit kun je mondeling of schriftelijk aanvragen, bijvoorbeeld bij je begeleider.
De locatie moet dan binnen een maand je dossier laten zien.
Er zijn enkele uitzonderingen.
In het privacyreglement van Ons Tweede Thuis staat welke dit zijn.
Bijvoorbeeld als het ook om privacy van andere cliënten of van medewerkers gaat.

Privacyregelingen cliënten en medewerkers

In de privacyregeling Ons Tweede Thuis voor cliënten staan allerlei regels over het omgaan met persoonsgegevens.
Klik hier voor de privacyregeling medewerkers.
Klik hier voor het protocol cameratoezicht. Het gaat in dit protocol om cameratoezicht als beveiliging.

Toestemming foto & video

In het Magazine JIJ&IK, folders, jaarverslagen, videojournaal en de website gebruiken we vaak foto’s en video-opnames van cliënten, vrijwilligers en medewerkers.
Ook wordt er tijdens observatie van cliënten gefilmd.
We vragen je toestemming om een foto waar je op staat, te gebruiken.
Daarvoor kun je een formulier ondertekenen.

Verwijsindex

Wij werken met de Verwijsindex. Professionals die betrokken zijn bij een kind of jongere tot 23 jaar, kunnen een kind registreren in de Verwijsindex.
Door dit digitale systeem kunnen professionals elkaar sneller vinden.
Dit leidt tot betere afstemming en samenwerking met elkaar en met de ouders/verzorgers en het kind of de jongere.

In de Verwijsindex staan alleen naam, adres en geboortedatum van het kind of de jongere, gekoppeld aan de contactgegevens van de professional.
Er staat geen inhoudelijke informatie in.

Onze medewerkers informeren ouders/verzorgers en de jongere over de registratie in de Verwijsindex.
Bij overleg met andere professionals vragen wij toestemming aan ouders/verzorgers en jongere om informatie te delen.

Wij voldoen hiermee aan de Jeugdwet en de richtlijnen van de gemeenten in onze regio.

Rob van Ons Tweede Thuis vlogt over privacy

Rob zegt: Maak het niet al te persoonlijk…! Als je persoonsgegevens deelt moet je je houden aan de nieuwe AVG-wetgeving. Die is er niet voor niets. Doordat tegenwoordig bijna alles op internet terecht komt, is privacy belangrijker dan ooit. Zorgvuldig omgaan met iemand anders gegevens is een ’must’! Dat wil je zelf toch ook?