Medezeggenschap cliënten en ouders/familie


Binnen Ons Tweede Thuis kennen we verschillende groepen die de belangen van cliënten behartigen: de locatieraden en de familiecommissies op de locaties en de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Familieraad voor de organisatie als geheel.

Locatieraden

In de locatieraad denken cliënten mee over het reilen en zeilen op de locatie. Dat kan gaan over de inrichting van de tuin, de zomermarkt op het dagcentrum, gezamenlijke uitjes, activiteitenavonden, veiligheidszaken, etc. De locatieraad stelt vragen aan de leidinggevende van de locatie of doet voorstellen. Soms doet de locatieraad ook mee in de besluitvorming.

Cliënten zitten zelf de locatieraad voor. Tijdens de vergadering behandelen zij de ingekomen post maar ze brengen ook zelf onderwerpen in. Een begeleider coacht de locatieraad. Deze coach zorgt voor een open sfeer waar iedereen zijn bijdrage kan leveren en waar ruimte is om samen te lachen. De coach legt zaken die onduidelijk zijn uit en helpt de locatieraad waar nodig.

Centrale Cliëntenraad

Cliënten van Ons Tweede Thuis willen graag meepraten en invloed hebben op wat er allemaal gebeurt binnen Ons Tweede Thuis. Daar zijn we erg blij mee want dat vinden ook wij belangrijk. Op de locaties zijn er locatieraden. Deze locatieraden vaardigen leden af naar de Centrale Cliëntenraad.

De leden van de Centrale Cliëntenraad bespreken met de bestuurder onderwerpen die van belang zijn voor alle cliënten van heel Ons Tweede Thuis. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen staat welke taken en bevoegdheden de Centrale Cliëntenraad heeft.

De Centrale Cliëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Een coach begeleidt het proces van vergaderen. De bestuurder moet de Centrale Cliëntenraad  soms om advies vragen. De Centrale Cliëntenraad kan de bestuurder ook ongevraagd advies geven. Ook daarin begeleidt de coach de Centrale Cliëntenraad. Daarvoor is overleg met de achterban erg belangrijk. De leden van de Centrale Cliëntenraad overleggen met de locatieraad op hun eigen voorziening. De agenda van de Centrale Cliëntenraad wordt naar de locatieraden op de voorzieningen gestuurd. Zo kunnen de locatieraden meedenken over alle onderwerpen en hun mening doorgeven aan de Centrale Cliëntenraad.

Contact: cliëntenraad@onstweedethuis.nl

Bekijk hier het jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2016

Cliënten vertellen zelf over medezeggenschap in het videojournaal van Ons Tweede Thuis

Familiecommissies

Bij verschillende locaties binnen Ons Tweede Thuis zijn ouder/familiecommies actief. Deze commissies spreken regelmatig met de leidinggevenden van die locaties over de dagelijkse gang van zaken en alle ontwikkelingen rondom de zorg van de cliënten.

De ouder- en familiecommissie organiseert verschillende activiteiten om de betrokkenheid van ouders en familie te stimuleren. Je kunt denken aan een jaarvergadering en thema-avonden maar ook aan een zomerfeest, (kerst-)markt, muziek/spelletjesavonden, klusdagen door ouders/familie, jaarlijkse barbecue, verzorgen van een nieuwsbrief of flyer, meedoen aan sportactiviteiten zoals avondvierdaagse, enz., enz.
Voor de kinderdienstencentra kun je ook denken aan opa/oma-dag en broertjes/zusjes-dag ed.

De ouder/familiecommissies op de voorzieningen kunnen een lid afvaardigen naar de Centrale Familieraad (Cefara).
De rechten en plichten van de ouder/familiecommissies zijn vastgelegd in het reglement ouderfamiliecommissie.

Centrale Familieraad

In de Centrale Familieraad (Cefara) zitten afgevaardigden van de familiecommissies van locaties. De Cefara bespreekt alle ontwikkelingen binnen Ons Tweede Thuis. De raad is zo een klankbord voor het bestuur van Ons Tweede Thuis. Maar de Cefara kan ook de verschillende familiecommissies ondersteunen en adviseren. Ouders en familie participeren zo structureel bij alle ontwikkelingen van Ons Tweede Thuis.

Alle ouder/familiecommissies van de voorzieningen krijgen het verslag van de vergaderingen van de Cefara en andere relevante informatie. Een beknopt verslag van de vergaderingen staat op de website van Ons Tweede Thuis.

Een aantal rechten van de Cefara vastgelegd in de statuten van Ons Tweede Thuis. Zo heeft de Cefara bijvoorbeeld het recht om twee leden voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis.
Tevens heeft de Cefara met het bestuur van Ons Tweede Thuis een reglement opgesteld.

Contact: cefara@onstweedethuis.nl

Bekijk hier het jaarverslag Cefara 2015 of het jaarverslag Cefara 2014.