Medezeggenschap cliënten en ouders/familie


In dit stukje gaat het over cliënten. Veel cliënten vinden dat niet zo’n prettig woord. Ze hebben het liever over bewoners of medewerkers. Op sommige locaties worden die woorden gebruikt. Hier gebruiken we toch het woord cliënten.  Het is het enige woord dat we voor iedereen kunnen gebruiken. Dat vinden we handig.

Ons Tweede Thuis vindt het belangrijk dat cliënten mee kunnen denken en mee kunnen praten. Als het om de cliënt zelf gaat, heet dit zeggenschap. Als het om het belang van een groep cliënten gaat, heet het medezeggenschap. Ons Tweede Thuis kent verschillende vormen van medezeggenschap. Het gaat om maatwerk.

Op de locaties zijn dat bewonersvergaderingen, locatieraden en familiecommissies. Voor de organisatie zijn dat de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Centrale Familieraad (Cefara).

De bewonersvergadering

In een bewonersvergadering gaat het over zaken die voor een groep cliënten van belang zijn. Dat kan een woongroep zijn of een team waar je bij hoort. De cliënten bespreken met elkaar waar ze bijvoorbeeld met het uitje naartoe willen. Ook kunnen vragen uit de locatieraad besproken worden. Op sommige kleine locaties is geen locatieraad. In dat geval kan een locatiemanager cliënten mee laten denken tijdens de bewonersvergadering.

De locatieraad

In de locatieraad denken en praten cliënten mee over de gang van zaken op de locatie. Een locatieraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Dat verschilt per locatie.

Als locatieraad kun je de locatiemanager adviseren. Bijvoorbeeld bij het maken van plannen. Cliënten weten vaak goed wat er speelt in huis. Daar kan een locatieraad gebruik van maken. En daar kan een locatiemanager veel aan hebben. Als een locatiemanager weet wat de cliënten belangrijk vinden, kan hij of zij daar rekening mee houden. Daarom is medezeggenschap belangrijk.

De locatieraad krijgt ondersteuning van een coach. Dat kan een begeleider zijn van de locatie (interne coach) of van een andere locatie (externe coach). De coach helpt waar het nodig is. Wat de cliënten zelf kunnen, doen ze zelf. Voor de een is dat voorzitten, voor de ander notuleren of de notulen verspreiden.

Een locatieraad bestaat uit ongeveer vijf cliënten (leden). Als er veel cliënten in de locatieraad willen, worden er verkiezingen gehouden. De cliënten kiezen dan wie er in de locatieraad komt. Dat is belangrijk omdat de locatieraad de cliënten vertegenwoordigt. De leden praten en denken mee namens de andere cliënten.

Onderwerpen

In de locatieraad gaat het over zaken die meerdere cliënten aangaan. De onderwerpen verschillen per locatie. Bij groepswonen spelen er andere dingen dan bij begeleid zelfstandig wonen of dagbesteding. Overal heeft de cliënt recht op medezeggenschap. Er zijn altijd onderwerpen. De leden bepalen met elkaar wat ze belangrijk vinden om te bespreken. Dat kunnen gezamenlijke activiteiten zijn, huisregels, veiligheid of bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de begeleiding. Het kunnen ook onderwerpen zijn vanuit de Centrale Cliëntenraad.

Centrale Cliëntenraad (CCR)

De CCR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor alle cliënten van Ons Tweede Thuis. Ze krijgt informatie en denkt mee. Soms vraagt de bestuurder advies aan de CCR. De CCR kan ook ongevraagd advies geven. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen staat welke taken en bevoegdheden de CCR heeft. (linkje mogelijk?)

In de CCR zitten ongeveer 15 leden van locatieraden. Niet iedere locatieraad is vertegenwoordigd. Door vragen te stellen aan de locatieraden kunnen zij wel meedenken. Locatieraden krijgen de notulen van de CCR.  Zo weten ze wat er speelt binnen Ons Tweede Thuis. Vragen en reacties kunnen ze dan mailen naar cliëntenraad@onstweedethuis.nl.

De CCR vergadert in ieder geval vier keer per jaar. Daarnaast komt ze bij elkaar als dit nodig is. Bijvoorbeeld om een onderwerp uitgebreider te bespreken. De CCR heeft een coach die waar nodig ondersteuning biedt. De notulen worden gemaakt door iemand van het secretariaat.

Bekijk hier het jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2016

Cliënten vertellen zelf over medezeggenschap in het videojournaal van Ons Tweede Thuis

Familiecommissies

Bij verschillende locaties binnen Ons Tweede Thuis zijn ouder/familiecommies actief. Deze commissies spreken regelmatig met de leidinggevenden van die locaties over de dagelijkse gang van zaken en alle ontwikkelingen rondom de zorg van de cliënten.

De ouder- en familiecommissie organiseert verschillende activiteiten om de betrokkenheid van ouders en familie te stimuleren. Je kunt denken aan een jaarvergadering en thema-avonden maar ook aan een zomerfeest, (kerst-)markt, muziek/spelletjesavonden, klusdagen door ouders/familie, jaarlijkse barbecue, verzorgen van een nieuwsbrief of flyer, meedoen aan sportactiviteiten zoals avondvierdaagse, enz., enz.
Voor de kinderdienstencentra kun je ook denken aan opa/oma-dag en broertjes/zusjes-dag ed.

De ouder/familiecommissies op de voorzieningen kunnen een lid afvaardigen naar de Centrale Familieraad (Cefara).
De rechten en plichten van de ouder/familiecommissies zijn vastgelegd in het reglement ouderfamiliecommissie.

Centrale Familieraad

In de Centrale Familieraad (Cefara) zitten afgevaardigden van de familiecommissies van locaties. De Cefara bespreekt alle ontwikkelingen binnen Ons Tweede Thuis. De raad is zo een klankbord voor het bestuur van Ons Tweede Thuis. Maar de Cefara kan ook de verschillende familiecommissies ondersteunen en adviseren. Ouders en familie participeren zo structureel bij alle ontwikkelingen van Ons Tweede Thuis.

Alle ouder/familiecommissies van de voorzieningen krijgen het verslag van de vergaderingen van de Cefara en andere relevante informatie.

Een aantal rechten van de Cefara vastgelegd in de statuten van Ons Tweede Thuis. Zo heeft de Cefara bijvoorbeeld het recht om twee leden voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis.
Tevens heeft de Cefara met het bestuur van Ons Tweede Thuis een reglement opgesteld.

Contact: cefara@onstweedethuis.nl

Bekijk hier het jaarverslag Cefara 2016jaarverslag Cefara 2015 of het jaarverslag Cefara 2014.