Topmenu

Medezeggenschap cliënten en ouders/familie


Krijg je ondersteuning van Ons Tweede Thuis?
Dan kun je meepraten, meedenken en meebeslissen.
Natuurlijk over alles wat met jou zelf te maken heeft.
Medezeggenschap gaat nog verder.
Dan praat je mee over wat alle cliënten van jouw locatie of van heel Ons Tweede Thuis aangaat.
Alle cliënten van Ons Tweede Thuis hebben recht op medezeggenschap.

Medezeggenschap bij Ons Tweede Thuis

Bij Ons Tweede Thuis zijn er verschillende groepen voor medezeggenschap.

  • Bewonersvergadering
  • Locatieraad
  • Centrale Cliëntenraad
  • Familiecommissie
  • Centrale Familieraad

Cliënten vertellen zelf over medezeggenschap in het videojournaal van Ons Tweede Thuis.

De bewonersvergadering

In een bewonersvergadering gaat het over zaken die voor de cliënten van een locatie of groep van belang zijn.
Je bespreekt bijvoorbeeld met elkaar waar jullie met het uitje naartoe willen.
Ook kun je vragen uit de locatieraad bespreken.
Op sommige kleine locaties is geen locatieraad.
Dan kan een locatiemanager cliënten mee laten denken tijdens de bewonersvergadering.

De locatieraad

In de locatieraad denken, praten en beslissen cliënten mee over de gang van zaken op hun eigen locatie.
Zij doen dat namens alle cliënten van de locatie.
Cliënten weten vaak goed wat er speelt op hun locatie.
De locatieraad kan advies geven aan de locatiemanager.
De locatiemanager kan dan rekening houden met wat de cliënten belangrijk vinden.
Medezeggenschap is daarom erg belangrijk.

Coach
Een locatieraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken.
De locatieraad krijgt ondersteuning van een coach.
De coach is altijd iemand van buiten de locatie, bijvoorbeeld een begeleider van een andere locatie.
De coach helpt waar het nodig is. Wat de leden van de locatieraad zelf kunnen, doen ze zelf.
Bijvoorbeeld voorzitten, een verslag maken of het verslag verspreiden.

Aantal leden
Een locatieraad bestaat uit ongeveer vijf leden.
Als er meer cliënten in de locatieraad willen, komen er verkiezingen.
De cliënten kiezen dan de leden voor de locatieraad.
Dat is belangrijk omdat de locatieraad de cliënten vertegenwoordigt.

Onderwerpen
In de locatieraad gaat het over alles wat alle cliënten van de locatie aangaat.
De onderwerpen verschillen per locatie.
Bij groepswonen spelen er andere onderwerpen dan bij begeleid zelfstandig wonen.
De leden bepalen met elkaar wat ze belangrijk vinden om te bespreken.
Dat kunnen gezamenlijke activiteiten zijn, huisregels, veiligheid of bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de begeleiding.
Het kunnen ook onderwerpen zijn vanuit de Centrale Cliëntenraad.

Download hier voor het stappenplan ‘advies geven’ en voor het boekje met uitleg advies geven.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Ons Tweede Thuis.
Soms vraagt de bestuurder advies aan de Centrale Cliëntenraad.
De Centrale Cliëntenraad kan ook uit zichzelf advies geven.
In de WMCZ 2018 staat dat de taken van de Centrale Cliëntenraad beschreven moeten zijn. Dit hebben we bij Ons Tweede Thuis gedaan in een ‘Huishoudelijk Regelement‘. 

De Centrale Cliëntenraad heeft ongeveer 10 leden.
Deze leden zijn ook lid van de locatieraad van hun eigen locatie.
Niet iedere locatieraad is vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad.
Alle locatieraden krijgen het verslag van de Centrale Cliëntenraad.
Zo weten ze wat er speelt binnen Ons Tweede Thuis.
Als er niemand van een locatieraad in de Centrale Cliëntenraad zit, kan de locatieraad toch meedenken.
Zij kunnen altijd vragen en reacties mailen naar: clientenraad@onstweedethuis.nl.

De Centrale Cliëntenraad vergadert in ieder geval acht keer per jaar.
De Centrale Cliëntenraad krijgt ondersteuning van een coach.

Bekijk hier het jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2020
Bekijk hier het jaarverslag Centrale Cliëntenraad van 2021

Download hier voor het stappenplan ‘advies geven’ en voor het boekje met uitleg advies geven.

Familiecommissies

Er zijn locaties waar de cliënten niet zelf kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen.
Of waar cliënten het moeilijk vinden om dat te doen.
Op die locaties is een familiecommissie.
Soms is er een locatieraad én een familiecommissie.

De familiecommissies spreken regelmatig met de leidinggevenden van de locaties.
Dan gaat het over de dagelijkse gang van zaken en alle ontwikkelingen rondom de zorg van de cliënten.

De familiecommissies organiseren verschillende activiteiten. 
Bijvoorbeeld een zomerfeest, kerstmarkt, muziekavonden, spelletjesavonden, klusdagen door familie, barbecue, avonden over een thema.
Zij maken een nieuwsbrief en zorgen dat cliënten mee kunnen doen aan sportactiviteiten zoals avondvierdaagse.
Of zij organiseren voor kinderen een opa-en-oma-dag en broertjes-en-zusjes-dag.

De familiecommissies kunnen iemand afvaardigen naar de Centrale Familieraad. 
De rechten en plichten van de familiecommissies zijn vastgelegd in het reglement ouderfamiliecommissie.

Centrale Familieraad

In de Centrale Familieraad zitten leden van de familiecommissies van locaties.
De Centrale Familieraad bespreekt alle ontwikkelingen binnen Ons Tweede Thuis.
De raad is zo een klankbord voor het bestuur van Ons Tweede Thuis.
De Centrale Familieraad kan ook de verschillende familiecommissies ondersteunen en adviseren.
Familie van cliënten is zo betrokken bij alle ontwikkelingen van Ons Tweede Thuis.

Alle familiecommissies krijgen het verslag van de vergaderingen van de Centrale Familieraad.

De Centrale Familieraad mag twee leden voordragen voor de Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis.
Er is een reglement voor de Centrale Familieraad.

Contact: cefara@onstweedethuis.nl