Bij Ons Tweede Thuis zijn er verschillende medezeggenschapsorganen die cliënten, ouders en medewerkers vertegenwoordigen. Deze zijn zowel centraal georganiseerd als op locatieniveau.

 • Bewonersvergadering

  In een bewonersvergadering gaat het over zaken die voor de cliënten van een locatie of groep van belang zijn. Bewoners van een locatie bespreken bijvoorbeeld met elkaar waar zij met het uitje naartoe willen. Ook kunnen vragen uit de Locatieraad besproken worden.

  Op sommige kleine locaties is er geen Locatieraad. Dan kan een locatiemanager cliënten mee laten denken tijdens de bewonersvergadering.

 • Locatieraad

  In de locatieraad denken, praten en beslissen cliënten mee over de gang van zaken op hun eigen locatie. Zij doen dat namens alle cliënten van de locatie. Cliënten weten vaak goed wat er speelt op hun locatie. De locatieraad kan advies geven aan de locatiemanager. De locatiemanager kan dan rekening houden met wat de cliënten belangrijk vinden.

  Coach
  Een locatieraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken. De locatieraad krijgt ondersteuning van een coach. De coach is altijd iemand van buiten de locatie, bijvoorbeeld een begeleider van een andere locatie. De coach helpt waar het nodig is. Wat de leden van de locatieraad zelf kunnen, doen ze zelf. Bijvoorbeeld voorzitten, een verslag maken of het verslag verspreiden.

  Aantal leden
  Een locatieraad bestaat uit ongeveer vijf leden. Als er meer cliënten in de locatieraad willen, komen er verkiezingen. De cliënten kiezen dan de leden voor de locatieraad. Dat is belangrijk omdat de locatieraad alle cliënten vertegenwoordigt.

  Onderwerpen
  In de locatieraad gaat het over alles wat alle cliënten van de locatie aangaat. De onderwerpen verschillen per locatie. Bij groepswonen spelen er andere onderwerpen dan bij begeleid zelfstandig wonen. De leden bepalen met elkaar wat ze belangrijk vinden om te bespreken. Dat kunnen gezamenlijke activiteiten zijn, huisregels, veiligheid of bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de begeleiding. Het kunnen ook onderwerpen zijn vanuit de Centrale Cliëntenraad.

  Download hier voor het stappenplan ‘advies geven’ en voor het boekje met uitleg advies geven.

 • Familiecommissie

  Er zijn locaties waar de cliënten niet zelf kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen.
  Of waar cliënten het moeilijk vinden om dat te doen. Op die locaties is een familiecommissie. Soms is er een locatieraad én een familiecommissie. De familiecommissies spreken regelmatig met de leidinggevenden van de locaties. Dan gaat het over de dagelijkse gang van zaken en alle ontwikkelingen rondom de zorg van de cliënten.

  De familiecommissies organiseren verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld een zomerfeest, kerstmarkt, muziekavonden, spelletjesavonden, klusdagen door familie, barbecue, avonden over een thema. Zij maken een nieuwsbrief en zorgen dat cliënten mee kunnen doen aan sportactiviteiten zoals avondvierdaagse. Of zij organiseren voor kinderen een opa-en-oma-dag en broertjes-en-zusjes-dag. De familiecommissies kunnen iemand afvaardigen naar de Centrale Familieraad. De rechten en plichten van de familiecommissies zijn vastgelegd in het reglement ouderfamiliecommissie.

 • Centrale Familieraad

  In de Centrale Familieraad zitten leden van de familiecommissies van locaties. De Centrale Familieraad bespreekt alle ontwikkelingen binnen Ons Tweede Thuis. De raad is zo een klankbord voor het bestuur van Ons Tweede Thuis. De Centrale Familieraad kan ook de verschillende familiecommissies ondersteunen en adviseren. Familie van cliënten is zo betrokken bij alle ontwikkelingen van Ons Tweede Thuis. Alle familiecommissies krijgen het verslag van de vergaderingen van de Centrale Familieraad.  De Centrale Familieraad mag twee leden voordragen voor de Raad van Toezicht van Ons Tweede Thuis. Kijk hier voor de Centrale Medezeggenschapsregeling Ons Tweede Thuis Dit reglement geldt ook voor de centrale cliëntenraad.

  Contact opnemen met de Central Familieraad kan via: cefara@onstweedethuis.nl

 • Ondernemingsraad

  De Ondernemingsraad (OR) van Ons Tweede Thuis heeft vijftien leden en één ambtelijk secretaris ter ondersteuning. De OR behartigt de belangen van alle medewerkers. Alle voorzieningen van Ons Tweede Thuis hebben een OR-aandachtsfunctionaris.

  Er is minimaal drie maal per jaar een bijeenkomst voor de aandachtsfunctionarissen, waarin we aandacht besteden aan actuele zaken binnen de OR en de locaties. De OR heeft een website waar we o.a. vastgestelde notulen, jaarverslagen en agenda’s op plaatsen om de medewerkers op te hoogte te houden van hetgeen waar de OR mee bezig is.

Wat de medezeggenschap betekent voor cliënten, vertellen ze zelf in onderstaande video.